Are You Being Served?

Are You Being Served?

79 เข้าชม

ประเภท:

ดาว: , , , , ,

พวกลูกเรือ: David Croft

ประเทศ: GB

สตูดิโอ: BBC One

เวลา: 30:14 นาที

คุณภาพ: HD

วันที่ออกอากาศครั้งแรก: Sep 08, 1972

วันที่ออกอากาศล่าสุด: Apr 01, 1985

ตอนที่: 69 ตอนที่

ฤดู: 10 ฤดู

IMDb: 3.823

คำสำคัญ:, , ,